Privacy verklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Wim Pollmann B.V. omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bezoekersgegevens

Van elke bezoeker op onze website wordt door onze server automatisch het ip-adres, soort browser, schermresolutie en frequentie vastgelegd. We verzamelen alleen gegevens van bezoekers aan onze website, bundelen informatie over welke pagina's door onze bezoekers worden bezocht. Ook kunnen er cookies worden gebruikt voor het verzamelen van informatie. De verkregen informatie wordt voor volgende doeleinden gebruikt:

  1. Om de inhoud van onze webpagina's te verbeteren;
  2. Als informatie voor ons management omtrent onze bezoekers-aantallen.

Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens, dan kunt u dat via het contactformulier laten weten.

Hoe gaat Wim Pollmann B.V. om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een bepaalde brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel waarvoor ze verzameld te worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.